Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На основание чл. 100ц, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме за извършено главнично плащане по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, с падеж 22.12.2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News