Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уведомление относно отправено от Софарма АД търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News