Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
На проведено редовно ОСА от 19.05.2017 г. на ЕМКА АД-Севлиево (57E) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема статут на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Не избира регистриран одитор за 2017 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Преизбира членове на Съвета на директорите;
- Приема решение печалбата за 2016 г., в размер на 1 896 922.31 лв., да бъде разпределена както следва:
Разпределя от чистата печалба 1 131 882.95 лв. за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата, в размер на 765 039.36 лв., да остане като неразпределена печалба.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 02.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31.05.2017 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.05.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             55053.60      20          21.50      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      34462.75      20          37.20      23.75
19-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Унифарм АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Унифарм АД-София (59X), както следва:
Унифарм АД-София (59X) свиква ОСА на 21.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Трайко Станоев 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на правила за дейността на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2016 г., в размер на 282 806.19 лв., след заделяне на 10% законов резерв – 28 280 лв., да се разпредели както следва:
240 000 лв. - за дивидент на акционерите - 0.04 л.в. за 1 акция;
Остатъкът от печалбата, в размер на 14 526.19 лв., да бъде отнесен за допълнителни резерви.
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3), както следва:
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76 А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение да не разпределя дивидент за 2016 г.;
- Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г., в размер на 1 746 301.57 лв., за сметка на формираните резерви.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На основание чл. 100ц, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме за извършено главнично плащане по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, с падеж 22.12.2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Златни пясъци АД-Варна  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Цариградско Шосе“ № 149, Бест Уестърн Хотел Експо София, зала „Панорама“.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уведомление относно отправено от Софарма АД търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Арома АД-София (6AR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Арома АД-София (6AR), както следва:
Арома АД-София (6AR) свиква ОСА на 28.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, сграда „Нов завод Арома”, административна част, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение печалбата за 2016 г., в размер на 1 753 156.45 лв., да бъде разпределена по следния начин:
539 326.34 лв. за дивиденти на акционерите, представляващи 0.035 лв. дивидент за акция, преди облагане с данък, като в това число не се включват притежаваните от Арома АД 82 505 собствени акции;
Останалите 1 213 830.11 лв. да бъдат отнесени във Фонд “Резервен” на дружеството;
- Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. ”б” и по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК.
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяваща се в получаване за ползване под наем на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК.
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ), както следва:
ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) свиква ОСА на  21.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 149, Бест Уестърн Хотел Експо София, зала Панорама, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на отчетен доклад на Надзорния съвет за дейността му като Комитет по възнагражденията за 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Надзорния съвет на дружеството;
- Вземане на решение за неразпределяне, съответно разпределяне на финансов резултат. Предложение за решение: Като дивидент на акционерите на Дружеството да бъде разпределена цялата нетна печалба за 2016 г. и част от неразпределената печалба от предходни години. Общ брутен дивидент в размер на 48 971 200 лв., брутен дивидент на акция - 25.40 лв.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора, (6S5B), емисия с ISIN код – BG2100010102, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 30.05.2017 год.;
- Купон: 9 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 25.05.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 22.05.2017 год.;
19-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Информация за кредитния рейтинг на Синтетика АД-София (EHN).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News