Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-04-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
Момина крепост АД-Велико Търново представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 22.05.2017 г. от 11.00 часа в гр.  Велико Търново, Магистрална 23.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News