Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-04-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 29.05.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News