Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-04-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD), ISIN код BG2100021125, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 01.05.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 350000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 26.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 24.04.2017 год.;
- След 01.05.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 700000;
- Сделки на Борсата, сключени след 24.04.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 200 .