Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-04-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомлениие за наредено плащане на лихва и главница по купонно плащане с падеж 22.11.2016 г. по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News