Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7179.15      19          17.20      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   18187.75      20          17.30      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            119576.30      19          21.10      48.35
6C4  Химимпорт АД-София                                      35236.70      20          29.80      23.75
21-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по регламент 596/2014 от Тексим банк.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомлениие за наредено плащане на лихва и главница по купонно плащане с падеж 22.11.2016 г. по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
Риъл Булленд АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR), както следва:
Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) свиква ОСА на 22.05.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, Магистрална 23, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на СД Минко Минков и избира за нов член Борис Борисов;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по регламент 596 /2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2017 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2017 година. Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2017 година бележат повишение с 8.24% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 29.05.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
ЕМКА АД-Севлиево  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
Момина крепост АД-Велико Търново представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 22.05.2017 г. от 11.00 часа в гр.  Велико Търново, Магистрална 23.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD), ISIN код BG2100021125, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 01.05.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 350000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 26.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 24.04.2017 год.;
- След 01.05.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 700000;
- Сделки на Борсата, сключени след 24.04.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 200 .
21-04-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София, (9FBD), емисия с ISIN код – BG2100021125, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 01.05.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 26.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 24.04.2017 год.;
21-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News