Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на ОС Облигационерите на  Синтетика АД-София (0SYA) както следва:
ТБ Юробанк България АД в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Синтетика АД-София (0SYA) с ISIN код BG2100003123, свиква ОС Облигационерите нa 31.03.2017 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Н.Й.Вапцаров 47, при следния дневен ред:
Приемане на решение за промяна на определени параметри на облигационната емисия както следва:
- Удължаване на срока на облигационния заем с 60 (шестдесет месеца), а именно - до 05.04.2022 г. (дата на падеж);
- Изплащане на 40% от главницата ( 2 000 000 лв.) до 05.10.2021 г. включително, съгласно приложен погасителен план;
- Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 05.10.2017 г. до 05.04.2022 г.,  на 5% на годишна база;
- Погасителният план се променя както следва:
Дата на плащане / Плащане на главница / Купонно плащане
05.04.2017 / 0 / 154 575;
05.10.2017 / 0 / 125 342;
05.04.2018 / 250 000 / 124 658;
05.10.2018 / 250 000 / 119 075;
05.04.2019 / 250 000 / 112 192;
05.10.2019 / 250 000 / 106 541;
05.04.2020 / 250 000 / 100 000;
05.10.2020 / 250 000 / 93 750;
05.04.2021 / 250 000 / 87 260;
05.10.2021 / 250 000 / 81 473;
05.04.2022 / 3 000 000 / 74 795;
- За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 5 000 000 лв., ведно с дължимата лихва от 5% на годишна база, лихва за забава и допълнителни разноски, се сключва застрахователен договор със ЗД Евроинс АД в срок от 10 дни от датата на взетото решение за промяна;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.04.2017 г. на същото място , в същия час и при същия дневен ред;
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСO на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата