Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-03-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
На проведено ОСА от 16.03.2017 год. на ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) е взето следното решение:
- На основание чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, ОСА овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД да сключи договор за целеви револвиращ заем с ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс Б.В., Холандия.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News