Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Ръководството на Стара планина холд АД предложи на Съветите на директорите на Дружествата от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата им за 2016 година, както следва:
- Стара планина холд АД - 4 531 164 лв.;
- М+С Хидравлик АД - 10 151 232 лв.;
- Хидравлични елементи и системи АД - 3 274 876 лв.;
- Елхим-Искра АД - 502 168 лв.;
- Българска роза АД - 401 324 лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News