Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
В БФБ София АД е получено следното уведомление:
" На 17.03.2017 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Софарма АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Унифарм” АД на цена от 4.350 лв. на акция.
Комисията за Финансов Надзор(КФН) не е взела отношение по представения проект на търгово предложение."
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News