Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на банка)

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София публикува Годишен отчет на банка към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.03.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        8062.50      20          18.00      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             84396.50      20          16.15      48.35
6C4  Химимпорт АД-София                                      36171.05      20          28.90      23.81
17-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Софарма АД-София (3JR), както следва:
Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 24.04.2017г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.3, при следния дневен ред:
- Одобряване на Мотивиран доклад на СД по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество Софарма АД;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК и съгласно раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на Софарма АД на обезпечение под формата на ипотека по договор за кредит с дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК и съгласно раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.1, буква „б“  от ЗППЦК и съгласно раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот;
- Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка съгл. чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ и раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.05.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.04.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.04.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление съгласно чл. 19, регламент 596/2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление за вписване в Търговски Регистър – Букурещ, относно промяна на управителя и законен представител на дъщерното на Алтерко АД дружество Terracomm RO SRL.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес, 17.03.2017 г. в Българска Фондова Борса-София АД беше получено уведомление от Комисията за финансов надзор относно резултатите от извършена проверка, целяща изясняване на механизма за изчисляване на индекса SOFIX.
Ръководството на Борсата е на позиция, че не са налице предпоставки за преразглеждане на решението, с което се определя състава на индекса за следващия шестмесечен период, започващ от 20.03.2017 г.
Отчита се фактът, че в правилата е заложено използването на данни от различни източници и институции, както и че поради продължителния нормативен срок от около 2 месеца за регистрация на увеличение на капитала след набирането му, съществува вероятност в различните източници капитала на дадено дружество да бъде различно отразен до окончателното приключване на процедурата по увеличение. За отчитане на тази вероятна възможност са необходими, както уточнения в правилата на индекса, така и в процедурата определена от законодателството за регистрация на увеличение на капитала на публично дружество.
Българска Фондова Борса-София АД приема направените в уведомлението констатации относно необходимостта от детайлни уточнения на методологията и ще се съобрази с тях, като в едномесечен срок ще подготви проект на нови правила. В проекта допълнително ще се детайлизира начина на обработване на корпоративни събития, включително и увеличения на капитала, обхващащи дълъг период и възникващите в резултат на това разлики в регистрите на отделните институции.
Паралелно с промените, в резултат на препоръките на КФН, ще бъде предложено и въвеждането на допълнителни критерии за селекция на отделните компоненти на индекса, осигуряващи по-добра възможност за следване на индекса, по които БФБ работи от м. декември миналата година. След изготвянето на проекта, той ще бъде съгласуван с всички заинтересовани страни.
17-03-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомлениие за извършено купонно плащане  с падеж 22.10.2016 г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
С настоящото Първа инвестиционна банка АД, в качеството си на публично дружество, кани миноритарните си акционери на тримесечна среща, която ще се проведе на 24 март 2017 г. от 11:00 часа в конферентната зала в сградата на Банката на бул. „Драган Цанков“ № 37. Миноритарните акционери се поканват да заявят своето участие до края на работния ден на 23 март 2017 г. на адрес ir@fibank.bg.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF), ISIN код BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 25.03.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 450000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 90;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 22.03.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 20.03.2017 год.;
- След 25.03.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 3250000;
- Сделки на Борсата, сключени след 20.03.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 650 .
17-03-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София, (5BNF), емисия с ISIN код – BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 25.03.2017 год.;
- Купон: 6m EURIBOR + 4.2 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.03.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.03.2017 год.;
17-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма трейдинг АД-София уведомява за постигнато споразумение и съгласие за придобиване, което е предмет на предварително одобрение от страна на Комисията за защита на конкуренцията.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News