Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-02-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ), както следва:
ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) свиква ОСА на  23.03.2017г. от 11.00 ч. в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:
Овластяване на УС на ЧЕЗ Електро България АД да сключи следните договори за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на:
- информационните и телекомуникационните технологии, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България ЕАД, ;
- обслужване на клиенти, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- финансово-счетоводни услуги, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- човешките ресурси, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- връзки с обществеността и комуникации, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- правни услуги, между ЧЕЗ Електро Българи АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- фасилити мениджмънт, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- бизнес и мениджмънт консултантски услуги, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- услуги по избор на доставчици, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България EАД;
- услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България EАД;
- наем на служебни помещения, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Разпределение България АД;
- услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Разпределение България АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.04.2017 г. 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.03.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.03.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News