Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-02-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.02.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        9396.70      20          17.25      52.13
6C4  Химимпорт АД-София                                      57308.60      20          31.15      23.86
17-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-02-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ), както следва:
ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) свиква ОСА на  23.03.2017г. от 11.00 ч. в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:
Овластяване на УС на ЧЕЗ Електро България АД да сключи следните договори за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на:
- информационните и телекомуникационните технологии, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България ЕАД, ;
- обслужване на клиенти, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- финансово-счетоводни услуги, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- човешките ресурси, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- връзки с обществеността и комуникации, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- правни услуги, между ЧЕЗ Електро Българи АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- фасилити мениджмънт, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- бизнес и мениджмънт консултантски услуги, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България ЕАД;
- услуги по избор на доставчици, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България EАД;
- услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ България EАД;
- наем на служебни помещения, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Разпределение България АД;
- услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили, между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Разпределение България АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.04.2017 г. 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.03.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.03.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Златни пясъци АД-Варна  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-02-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе, (T0F1), емисия с ISIN код – BG2100002141, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 27.02.2017 год.;
- Купон: 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.02.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.02.2017 год.;