Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Реализирани продажби през месец януари 2017 от компаниите в групата на Еврохолд
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.02.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        9092.20      20          16.90      52.13
6C4  Химимпорт АД-София                                      57115.20      20          30.45      23.83
16-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление относно действаща процедура за обратно изкупуване на акции, стартирала на 06.10.2014 г. и с удължаване на срока до  07.04.2017 г.:
- за периода 10.01.2017 г. -  10.02.2017 г., Трейс Груп Холд АД е придобило общо 4 058 броя акции на средна цена 4.90 лв., представляващи 0,0168 % от капитала на дружеството. Общият брой акции, придобити от 07.04.2016 г. до 10.02.2017 г. е 8 166 бр. акции, които представляват 0,034 % от капитала на Трейс Груп Холд АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. от ТБ Юробанк България АД в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A), ISIN код BG2100021117.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
На основание чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК уведомяваме, че на 10.02.2017 г. е проведено заседание на СД на Албена АД,
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на Приморско клуб ЕАД-Приморско (борсов код P0C). Едноличният собственик на капитала е приел решение да увеличи капитала на  Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
чрез издаване на 4 000 000 нови обикновени поименни безналични акции от същия клас като досега издадените, като всяка една нова акция е с номинална стойност и емисионна стойност 1.00 лев.
16-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020119, издадени от Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010102, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Гипс АД-Кошава (0GP1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100004121, издадени от Гипс АД-Кошава (0GP1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100016125, издадени от Формопласт АД-Кърджали (4F8A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100023113, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002091, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград (83NA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата