Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
На проведено ОСА от 11.01.2017 год. на  Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) са взети следните решения:
- Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат сделка по реда на чл. 114 от ЗППЦК съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News