Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
В изпълнение на задължението ни по чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови иструменти и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите, уведомяваме за следното: На 23 декември 2016 г. в гр. Лондон се проведе общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия гарантирани еврооблигации ISIN XS0271812447.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News