Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
На проведено Общото събрание на Облигационерите от 05.01.2017 год. на Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) са взети следните решения:
- Приема постъпилото предложение от емитента „Асенова Крепост” АД и дава съгласие за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100002091;
- Приема постъпилото предложение от емитента  „Асенова Крепост” АД за замяна на обезпеченията, предоставени по облигационната емисия с ISIN BG2100002091 и дава съгласие, след учредяване на обезпеченията съобразно решението по-горе, да бъде прекратена застраховка  издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството на Банка –Довереник), съгласно Застрахователна полица № 09 100 1404 0000081211 от 30.01.2009г., изменена с последващи добавъци.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата