Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-01-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 11.01.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                19188.20      20          16.50      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      155405.00      20          17.10      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             76782.55      20          19.35      44.97
6C4  Химимпорт АД-София                                     324717.25      20          54.55      23.86
10-01-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. от Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) по емисия облигации, ISIN BG2100008080.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
На проведено Общото събрание на Облигационерите от 05.01.2017 год. на Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) са взети следните решения:
- Приема постъпилото предложение от емитента „Асенова Крепост” АД и дава съгласие за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100002091;
- Приема постъпилото предложение от емитента  „Асенова Крепост” АД за замяна на обезпеченията, предоставени по облигационната емисия с ISIN BG2100002091 и дава съгласие, след учредяване на обезпеченията съобразно решението по-горе, да бъде прекратена застраховка  издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството на Банка –Довереник), съгласно Застрахователна полица № 09 100 1404 0000081211 от 30.01.2009г., изменена с последващи добавъци.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-01-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София, (GC0N)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София, борсов код GC0N, ISIN код BG2100001119, от 12.15 ч. до края на търговската сесия на 10.01.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 10.01.2017 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
10-01-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N), с ISIN код BG2100001119, Ви информираме, че считано от 11.01.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N). При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
10-01-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Уведомление относно дванадесето лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100001119:
Дружеството ще заплати дължимата сума в срок от 30 дни след датата на падеж.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Предстоящо събитие)

БФБ-София напомня, че традиционната годишна церемония по награждаването на инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 година, ще се състои в сряда, 11 януари 2017 год., от 10.30 ч. в Бална зала на Радисън Блу Гранд Хотел, 2-ри етаж, пл.”Народно събрание” 4.
10-01-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE), ISIN код BG2100012132, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 18.01.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 300000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 13.01.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 11.01.2017 год.;
- След 18.01.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1800000;
- Сделки на Борсата, сключени след 11.01.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 600 .
10-01-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София, (9FBE), емисия с ISIN код – BG2100012132, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 18.01.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 13.01.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 11.01.2017 год.;