Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-11-2015 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 47/18.11.2015 г. бе взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 17, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, на БФБ-София АД следната емисия:
- Емитент: Сирма Груп Холдинг АД;
- ISIN код: BG1100032140;
- Размер на емисията: 59 360 518 лв.;
- Брой акции: 59 360 518 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лев;
- Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;
- Присвоен борсов код: SKK;
- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая.
- Дата на въвеждане за търговия: 23.11.2015 г. /понеделник/;
- Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 1.200 лв.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Sirma Group Holding JSC;
- Седалище: гр. София-1784, бул. Цариградско шосе 135;
- ЕИК: 200101236;
- Адрес за кореспонденция: гр. София-1784, бул. Цариградско шосе 135;
- Тел: (+359 2) 976 83 10;
- Факс: (+359 2) 974 39 88;
- e-mail: stefan.kiryakov@sirma.com;
- Web адрес: http://www.sirma.com;
- Представляващи: Цветан Борисов Алексиев;
- Директор за връзки с инвеститорите: Стефан Костадинов Киряков;
- Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, и др.
- Във връзка с разпоредбата на Чл. 40, ал. 1 от III Правила за допускане до търговия, емисията се поставя под наблюдение за срок от 3 (три) месеца.