Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013122, издадени от Техноимпортекспорт АД-София (1TXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадени от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        24419.60      20          28.90      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     131277.00      18          17.10      23.75
23-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013098, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012157, издадени от Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, издадени от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
Неохим АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомление съгласно чл. 42. ал.1, т.6 от Част ІІІ. от Правилника за дейността на БФБ относно забавяне на изплащане на лихви и главници по купонно плащане с настъпил падеж на 22.11.2017 г. по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) за спазване на условията по облигационния заем с ISIN BG2100016158.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.11.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Вписано увеличение на капитала на МБАЛ Доверие АД - дъщерно дружество на Доверие Обединен Холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Дружеството уведомява, че на 21.11.2017 г. Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за публично предлагане на емисия до 30 000 броя конвертируеми облигации, с емисионна и номинална стойност на една облигация 1 000 (хиляда) евро или обща номинална и емисионна стойност на емисията: до 30 000 000 евро.
Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Потвърдения от КФН проспект може да бъде намерен на електронната страница на Монбат АД, както и на електронната страница на инвестиционния
посредник Елана Трейдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Тексим Банк АД-София (5CP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ТБ Тексим Банк АД-София (5CP), както следва:
ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) свиква ОСА на 28.12.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 14, хотел Анел, зала Анел, при следния дневен ред:
- Избор на регистрирани одитори;
- Промени в предмета на дейност на Тексим Банк АД в съответствие с промените в законовите разпоредби;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.01.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.12.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.12.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        24986.80      20          30.30      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     130958.85      18          17.75      23.75
22-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012132, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-11-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Ломско пиво АД-Лом (6L1)
На проведено извънредно ОСА от 18.11.2017 г. на Ломско пиво АД-Лом (6L1) са взети следните решения:
- По точката от дневния ред относно „Обсъждане на отговорите на зададени въпроси и коментари на направени изказвания на ОСА на 30.06.2017 г.”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решения;
- По точката от дневния ред относно „Обсъждане на становището на Съвета на директорите по изказванията и предложенията на ОСА на 30.06.2017 г. относно: Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решения;
- Като има предвид направеното изясняване потвърждава взетото от ОСА на 30.06.2017 г. решение за приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2016 г.;
- Изясняване на състава, мандата и председателя на Одитния комитет:
Не приема решение за освобождаване на двама членове на одитния комитет, както и избор на председател на одитния комитет;
Препотвърждава взетото от ОСА на 30.06.2017 г. решение, с което е избран нов одитен комитет, в състав и с мандат, които са посочени в решението;
- По точката от дневния ред относно „Определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решения;
- По точката от дневния ред относно „Обсъждане становището на СД по предложенията за изменение на статута на Одитния комитет, приет от ОСА на 30.06.2017 г. ”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решения;
- По точката от дневния ред относно „Обсъждане на мотивите на СД за направеното предложение за решение на ОСА на 30.06.2017 г. относно: Отмяна на решенията по т. 6, 7 и 12 на ОСА, проведено на 29.06.2016 г.”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решения;
- По точката от дневния ред относно „Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решение;
- По точката от дневния ред относно „Обсъждане на становището на СД по доклада за целесъобразността на сключени договори за търговско представителство и предоставяне на лицензия от Би Джи Ай Проджектс ООД”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решение;
- По точката от дневния ред относно „Обсъждане на становището на СД по доклада за обявяване за нищожни на договори за предоставяне на заем(и) на БГ Томи ООД”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решение;
- По точката от дневния ред относно „Действия на Ломско пиво АД за събиране на присъдено вземане от Петър Иванов Петров по търговско дело”, ОСА отхвърля и не приема проекта за решение.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTD)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Общинска банка АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100038079, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTD).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Представен повторно междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. поради допусната техническа грешка в бележка 5. Разходи за материали към отчета.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Златни пясъци АД-Варна  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Прессъобщение от Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (4F6)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        26985.10      20          32.80      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     130587.45      19          18.05      23.75
21-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI)
В БФБ-София АД са постъпили материали и актуализирана Покана за провеждане на извънредно ОСА на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI), както следва:
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) свиква ОСА на 30.11.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред:
- Избор на одиторски предприятия за съвместно извършване на независим финансов одит на Дружеството за 2017 г.;
- Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството;
Допълнителна точка в дневния ред на основание чл. 223а от Търговския закон:
-Промени в Устава на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София под условие, че Комисията за финасов надзор приеме решение на основание чл. 119, ал.1 от ЗППЦК за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества съгласно чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за КФН.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.12.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.11.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.11.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Авто Юнион АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 30-09-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100025126.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
На 20.11.2017 г. в Регала Инвест АД са получени уведомления от Росим ЕООД, ЕИК 148137892 и Сир ЕООД, ЕИК 148137903 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Холдинг Нов Век АД-София (6N31)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Холдинг Нов Век АД-София, (6N31), емисия с ISIN код – BG2100015150, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 27.11.2017 год.;
- Купон: 4.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 24.11.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 22.11.2017 год.;
20-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32137.55      20          42.85      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     133627.40      19          22.35      23.75
20-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Ти Би Ай България ЕАД:
На основание чл. 223а от Търговския закон, акционерът Ти Би Ай България ЕАД е представил искане за включване на нова точка в дневния ред на ОСА на 30.11.2017 година както следва:
-Промени в Устава на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София под условие, че Комисията за финасов надзор приеме решение на основание чл. 119, ал.1 от ЗППЦК за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества съгласно чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за КФН.
Допълненителните материали към дневния ред на ОСА на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София са вписани в Търговския регистър на 20.11.2017 година.
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
В Стара планина холд АД постъпи уведомление, че на свое заседание от 16.11.2017 г., Комисията за финансов надзор е отписала Фазан АД-Русе като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Лихвено плащане

Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
Дружеството уведомява относно следното:
- На 17.11.2017 г. е извършено лихвено плащане с падеж 15.05.2017 г., заедно с дължимите лихви за забавяне на плащането;
- Не е извършено лихвено плащане, дължимо към 15.11.2017 година.
20-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32169.30      20          43.10      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     133887.40      19          21.90      23.75
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомяваме Ви, че „Софарма имоти“ АДСИЦ има издаден LEI код
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомления от Дарик Академия ЕООД и Балгарконтрола АД по чл.19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Еврохолд България АД, ще проведе серия от срещи с инвеститори в Лондон, Москва и други европейски градове във връзка с планираната от холдинга нова емисия облигации на стойност до 100 млн. евро, в рамките на своята програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма). Срещите с инвеститорите започват на 21 ноември.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Уведомление за извършено лихвено плащане.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление по Регламент 596/ЕС 2014 от ДФ Реал Финанс Балансиран фонд.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление по Регламент 596/ЕС 2014 от ДФ Реал Финанс Високодоходен фонд.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Евроинс Иншурънс Груп, част от Еврохолд България АД, ще придобие значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО „Евроинс“ . Сделката е подписана на 16.11.2017 г. и се очкава да бъде финализирана след одобрение на регулаторните органи.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Изпълнителния директор на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, борсов код TFVA, ISIN код BG2100017131, от 12:03 ч. до края на търговската сесия на 17.11.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 04.06.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
17-11-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  за извършено  лихвено плащане, дължимо към 04.06.2017 г., по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA), с ISIN код BG2100017131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 20.11.2017г. се възстановява начисляването на лихва на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA).
17-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Дружеството уведомява за извършено на 16.11.2017 г. лихвено плащане по емисия облигации с ISIN код BG210001713, дължимо към 04.06.2017 г., в размер на 90 082.53 лева.
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Уведомление на вниманието на обществеността.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Елана Агрокредит АД-София (0EA)
Уведомяваме, че на 16-ти ноември 2017 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД са взети следните решения:
- Капиталът на Елана Агрокредит АД да бъде увеличен от 18 902 402 лв. на до 37 804 804 лв., чрез издаване на до 18 902 402 нови обикновени, безналични акции;
- Номинална стойност на една нова акция: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на една нова акция: 1.10 лева;
- Избира Елана Трейдинг АД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала;
- Съотношение между издаваните права и новите акции: 1/1
- Срещу всяка съществуваща  акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 (една) нова акция с емисионна стойност от 1.10 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права;
- Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 10 000 000 нови акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.10 лв. всяка;
Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.