Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Авто Юнион АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 30-09-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100025126.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
На 20.11.2017 г. в Регала Инвест АД са получени уведомления от Росим ЕООД, ЕИК 148137892 и Сир ЕООД, ЕИК 148137903 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Холдинг Нов Век АД-София (6N31)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Холдинг Нов Век АД-София, (6N31), емисия с ISIN код – BG2100015150, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 27.11.2017 год.;
- Купон: 4.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 24.11.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 22.11.2017 год.;
20-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32137.55      20          42.85      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     133627.40      19          22.35      23.75
20-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Ти Би Ай България ЕАД:
На основание чл. 223а от Търговския закон, акционерът Ти Би Ай България ЕАД е представил искане за включване на нова точка в дневния ред на ОСА на 30.11.2017 година както следва:
-Промени в Устава на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София под условие, че Комисията за финасов надзор приеме решение на основание чл. 119, ал.1 от ЗППЦК за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества съгласно чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за КФН.
Допълненителните материали към дневния ред на ОСА на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София са вписани в Търговския регистър на 20.11.2017 година.
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
В Стара планина холд АД постъпи уведомление, че на свое заседание от 16.11.2017 г., Комисията за финансов надзор е отписала Фазан АД-Русе като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Лихвено плащане

Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
Дружеството уведомява относно следното:
- На 17.11.2017 г. е извършено лихвено плащане с падеж 15.05.2017 г., заедно с дължимите лихви за забавяне на плащането;
- Не е извършено лихвено плащане, дължимо към 15.11.2017 година.
20-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32169.30      20          43.10      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     133887.40      19          21.90      23.75
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомяваме Ви, че „Софарма имоти“ АДСИЦ има издаден LEI код
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомления от Дарик Академия ЕООД и Балгарконтрола АД по чл.19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Еврохолд България АД, ще проведе серия от срещи с инвеститори в Лондон, Москва и други европейски градове във връзка с планираната от холдинга нова емисия облигации на стойност до 100 млн. евро, в рамките на своята програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма). Срещите с инвеститорите започват на 21 ноември.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Уведомление за извършено лихвено плащане.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление по Регламент 596/ЕС 2014 от ДФ Реал Финанс Балансиран фонд.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление по Регламент 596/ЕС 2014 от ДФ Реал Финанс Високодоходен фонд.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Евроинс Иншурънс Груп, част от Еврохолд България АД, ще придобие значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО „Евроинс“ . Сделката е подписана на 16.11.2017 г. и се очкава да бъде финализирана след одобрение на регулаторните органи.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Изпълнителния директор на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, борсов код TFVA, ISIN код BG2100017131, от 12:03 ч. до края на търговската сесия на 17.11.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 04.06.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
17-11-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  за извършено  лихвено плащане, дължимо към 04.06.2017 г., по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA), с ISIN код BG2100017131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 20.11.2017г. се възстановява начисляването на лихва на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA).
17-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Дружеството уведомява за извършено на 16.11.2017 г. лихвено плащане по емисия облигации с ISIN код BG210001713, дължимо към 04.06.2017 г., в размер на 90 082.53 лева.
17-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Уведомление на вниманието на обществеността.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-11-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Елана Агрокредит АД-София (0EA)
Уведомяваме, че на 16-ти ноември 2017 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД са взети следните решения:
- Капиталът на Елана Агрокредит АД да бъде увеличен от 18 902 402 лв. на до 37 804 804 лв., чрез издаване на до 18 902 402 нови обикновени, безналични акции;
- Номинална стойност на една нова акция: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на една нова акция: 1.10 лева;
- Избира Елана Трейдинг АД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала;
- Съотношение между издаваните права и новите акции: 1/1
- Срещу всяка съществуваща  акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 (една) нова акция с емисионна стойност от 1.10 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права;
- Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 10 000 000 нови акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.10 лв. всяка;
Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
16-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32677.40      20          43.20      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     133162.40      19          21.25      23.75
16-11-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R)
На проведено извънредно ОСА от 15.11.2017 г. на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) са взети следните решения:
- Избира регистриран одитор за 2017 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017156, издадени от Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Гипс АД-Кошава (0GP1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100004121, издадени от Гипс АД-Кошава (0GP1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100023113, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002091, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград (83NA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020119, издадени от Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100016125, издадени от Формопласт АД-Кърджали (4F8A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010102, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Съобщение относно дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO)
Александър Методиев Петков е назначен за Директор за връзки с инвеститорите на Кепитъл Консепт Лимитед АД, считано от 15.11.2017 г.
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Цариградско шосе 115Г, Офис сграда Мегапарк, ет. 5, офис Б;
Тел.: +359 2 4053517;
E-mail: alexanderpetkov@bdh-bg.com
16-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Дружеството относно присъдено отличие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин октомври 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД- банка-довереник на облигационерите от емисии облигации с ISINBG2100003131, относно извършени лихвени плащания по облигационната емисия с падеж 18.08.2016 и 18.02.2017 година.
16-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4), както следва:
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 19.12.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Роял, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.01.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.12.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.12.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32756.40      20          43.15      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     132522.45      19          20.30      23.75
15-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-11-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление за успешно приключила подписка за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Сила Холдинг АД:
- Дата на приключване на подписката: 13.11.2017 г.;
- Общ брой записани и заплатени акции: 16 852 997;
- Сума, получена от записаните акции: 33 705 994 лева.
Затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записванаето на акциите не са възниквали.
15-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-11-2017 - Съобщение от БФБ-София (Предстоящо събитие)

БФБ-София АД напомня на своите членове, че предстои актуализацията на системата за търговия Xetra Release Production до версия 17.0, която ще се извърши, считано от 18.11.2017 г.
Инсталирането на актуализираната версия е абсолютно наложително, тъй като в противен случай достъпът до системата за търговия ще бъде невъзможен!
Напомняме на борсовите членове, ползващи приложения, разработени на основата на интерфейса Values API, че за да работят в реалната среда, те следва да ги актуализират в съответствие с измененията в новата версия.
Файлът, посредством който се инсталира актуализацията, както и ръководството за инсталирането, могат да бъдат открити на следните адреси:

http://www.bse-sofia.bg/download/BSE_Client/Xetra-Production/xetrar170.msi

http://www.bse-sofia.bg/download/BSE_Client/Xetra-Production/XETRA_17.0_Installation_Guide.pdf

Обръщаме Ви внимание, че в случай, че инсталацията на Xetra 17.0 бъде извършена преди края на търговската сесия на 17.11.2017 г., версията на Xetra 16.0 ще бъде недостъпна и съответно борсовият член няма да може да търгува.
Въпреки че е възможно инсталирането да бъде извършено и на 20.11.2017 г. преди началото на търговската сесия, БФБ- София АД препоръчва това да бъде извършено на 18.11.2017г.  (събота). На същия ден между 15:00 и 19:00 борсовите членове ще могат да проведат тест за свързаност, използвайки новата версия.
За повече информация можете да се обръщате към дирекция “Информационни технологии” на тел. 02/4001 158, 02/4001 451. Представители на дирекцията ще бъдат на разположение в борсата на 18.11.2017 г. (събота) между 13:00 и 18:00 ч.
15-11-2017 - Проспекти

Емитент: БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX)
В БФБ-София АД са постъпили актуализиран Проспект и ключова информация за инвеститорите на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, приети с приложен Протокол на Съвета на директорите от 15.11.2017 година.
Актуализираните проспект и ключова информация могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Уведомление от Дружеството относно решение на  Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 60/14.11.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A)
Уведомление от Дружеството във връзка с лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100017164:
Грийнхаус Пропъртис АД-София ще извърши плащане в размер на 150 854.79 лв. по сметка на Централен депозитар АД на 16.11.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-11-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1)
Дружеството уведомява за извършено на 14 ноември 2017 г. лихвено плащане по облигационната си емисия с ISIN код BG2100008080 както следва:
- Обща сума на лихвено плащане: 98 654.25  евро
- Лихвено плащане за една облигаци: 3.2885 евро
- Дата на падеж на лихвеното плащане: 14 ноември 2017 година.
15-11-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 год. от ТБ Юробанк България АД в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A), ISIN код BG2100021117.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-11-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.11.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32780.80      20          43.40      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     134855.20      20          20.25      23.75
14-11-2017 - Регистрация на финансови инструменти

Във връзка с подадено заявление по чл. 4, ал. 3 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 6, ал. 4 от същите, допуска до търговия нов номинал по емисия Държавни ценни книжа, както следва:
- Наименование на емисията в системите на БФБ: Bulgaria/0.3 Gov 20210222;
- ISIN код на емисията: BG2030017110;
- Борсов код на емисията: BLKP;
- Дата на падеж: 22.02.2021 г.;
- Стар номинал на емисията: 170 000 000 лева;
- Нов номинал на емисията: 200 000 000 лева;
- Размер на емисията в обращение след промяната: 200 000 000 лева;
- Дата на въвеждане за търговия на нов номинал: 15.11.2017 г. (сряда)
14-11-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 60/14.11.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 1429-Е/10.11.2017 г. относно вписване на последваща емисия от акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6);
- ISIN код на емисията: BG1100031068;
- Размер на емисията преди увеличението: 19 256 929 лв.;
- Размер на увеличението: 847 036 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 20 103 965 лв.;
- Брой акции след увеличението: 20 103 965;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични, с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 16.11.2017 г. (четвъртък).
14-11-2017 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 60/14.11.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено по чл. 43, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия заявление за преместване на емисията акции, издадени от Корадо-България АД (4KX), Съветът на директорите на БФБ – София АД прекратява регистрацията на горепосочената емисия на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, считано от 16.11.2017 г. (четвъртък).
На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент Premium, емисията акции, издадена от Корадо-България АД (4KX), считано от 16.11.2017 г. (четвъртък).
На основание чл. 42, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение емисията акции, издадена от Корадо-България АД,  считано от 16.11.2017 г. за срок от три месеца.
14-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Специализирани логистични системи АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Друга информация

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
Уведомление за LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Поради липса на кворум, свиканото за 13.11.2017 г. редовно ОСА на Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.11.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.11.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.11.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6);
- ISIN код на емисията: BG1100031068;
- Размер на емисията преди увеличението: 19 256 929 лв.;
- Размер на увеличението: 847 036 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 20 103 965 лв.;
- Брой акции след увеличението: 20 103 965;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.