Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-09-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 25.09.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SO5  Софарма трейдинг АД-София                                5722.00      19          16.50      17.88
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             97310.20      20          28.75      26.79
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                12534.25      18          19.70      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                       21050.10      20          21.60      51.56
4ID  Индустриален Холдинг България АД-София                  48450.00      20          15.65      20.87
3JR  Софарма АД-София                                        61483.95      20          94.10      15.35
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             28894.05      20          20.50      47.27
6C4  Химимпорт АД-София                                      25191.25      20          32.50      23.75
21-09-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
Петрол АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА ще се проведе на 26.10.2017 г. от 11.00 часа в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2017 г. от ТБ Тексим Банк АД-София, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019160, издадени от Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
Във връзка с изплащането на дивидент по силата на решение на ОСА от 14.07.2017г., Проучване и добив на нефт и газ АД прави  допълнителни уточнения относно облагане с данък по силата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и за избягване на двойното данъчно облагане.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
Проучване и добив на нефт и газ АД-София представи уведомление сроковете и начина на изплащане на паричен дивидент за 2016 г., одобрен на ОСА на 14.07.2017 г.:
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Централна кооперативна банкаАД.
Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством Централен депозитар АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Централна Кооперативна Банка АД в страната.
- Началната дата на изплащането на дивидента е: 10.10.2017 г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидентите е: 14.10.2017 г. /три месеца от датата на провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите проведено на 14.07.2017г./.;
- Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 20 септември 2017 Дружеството изкупи обратно 5650 собствени акции от капитала на Дружеството, на обща стойност 24 441.00 лв., при средна цена 4.33 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 153 126, представляващи 3.82 % от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Дружеството уведомява за лихвено плащане по корпоративни облигации с ISIN BG2100004170. Посочената емисия не е регистрирана за търговия на БФБ-София АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Петрол АД-София (5PET), както следва:
Петрол АД-София (5PET) свиква ОСА на 26.10.2017г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. Отмяна на решенията, взети на извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено на 15.02.2017г.;
2. Отмяна на решенията, взети на извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено на 10.05.2017г.;
3. Вземане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 (един) на 4 (четири )лв. чрез обединяване на 4 съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, формиращи капитала на „Петрол“ АД се намалява от 109 249 612 на 27 312 403 броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. Увеличението на номиналната стойност ще се осъществи съгл. решение на УС на дружеството от 07.09.2016 г., писмените материали по т.1 от дневния ред, законовите разпоредби на чл. 110 "б" и 110 "в" от ЗППЦК. Датата, към която се определя броят на акциите, чиято номинална стойност се увеличава чрез обединяването им и чиито брой се намалява при запазване общия размер на капитала, е датата на провеждане на ОСА. Перфето Консултинг ЕООД се задължава да компенсира със собствени акции, безвъзмездно, всеки акционер участник в процедурата така, че:
- ако притежава по-малко от 4 бр. акции - да притежава поне 1 нова акция;
- ако новият размер притежавани нови акции не се окаже цяло число - размерът нови акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число;
4. Промяна в чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението по точка 3-та от дневния ред;
5. Вземане на решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 на 27 312 403 лева. Намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев), при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК, и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ. Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби така, че размерът на вписания капитал да бъде намален до размера на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, да бъде спазено ограничението по чл. 252 ал.1, т.5 от ТЗ и "Петрол" АД да продължи да функционира като действащо предприятие.
6. Промяна в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 5-та от дневения ред;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.11.2017г.,  от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.10.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.10.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Уведомление за подписани допълнителни споразумения към договори за наем в офис сграда Камбаните.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.09.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             97146.20      20          29.55      26.79
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                12166.00      18          19.30      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                       21224.35      20          21.95      51.56
3JR  Софарма АД-София                                        60086.10      20          92.10      15.32
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             28533.15      20          20.40      47.27
6C4  Химимпорт АД-София                                      26915.35      20          35.50      23.75
20-09-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 47/20.09.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 1220-Е/18.09.2017 г. относно вписване на последваща емисия от акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX);
- ISIN код на емисията: BG11LUSTAT13;
- Размер на емисията преди увеличението: 8 779 076 лв.;
- Размер на увеличението: 4 389 538 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 13 168 614 лв.;
- Брой акции след увеличението: 13 168 614;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 25.09.2017 г. (понеделник).
20-09-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 47/20.09.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ-София АД, емисия облигации, както следва:
- Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB);
- ISIN код на емисията: BG2100025126;
- Дата на падеж: 10.12.2022 г.;
- Крайна дата за търговия: 07.12.2022 г.;
- Лихвен процент по емисията, считано от 10.12.2017 г.: 4.50% на годишна база;
- Период на амортизационните плащания: 6-месечен, на датите на последните 9 лихвени плащания, както следва:
10.12.2018 г. - 250 000 лв.;
10.06.2019 г. - 250 000 лв.;
10.12.2019 г. - 250 000 лв.;
10.06.2020 г. - 250 000 лв.;
10.12.2020 г. - 250 000 лв.;
10.06.2021 г. - 250 000 лв.;
10.12.2021 г. - 250 000 лв.;
10.06.2022 г. - 250 000 лв.;
10.12.2022 г. - 4 800 000 лв.;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
10.12.2017 г.;
10.06.2018 г.;
10.12.2018 г.;
10.06.2019 г.;
10.12.2019 г.;
10.06.2020 г.;
10.12.2020 г.;
10.06.2021 г.;
10.12.2021 г.;
10.06.2022 г.;
10.12.2022 г.
* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното лихвено и главнично плащане, съответно 1 /един/ работен ден преди датата на последното лихвено и главнично плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Дата на отразяване на промените в параметрите: 27.09.2017 г.
20-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уведомление от Софарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уведомление от Софарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уведомление от Софарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомяваме, че на 18 и 19 септември 2017 г. Софарма АД придоби 12 927 акции от капитала на Унифарм АД в резултат на подадени искания от акционери техните акции да бъдат изкупени по реда на чл. 157б от ЗППЦК.
Срокът за изкупуване на акции по реда на чл. 157б изтече на 19 септември 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
На проведено извънредно ОСА от 19.09.2017г. на Еврохолд България АД-София (4EH) са взети следните решения:
- Овластява УС и представляващите Еврохолд България АД да сключат сделка съгл. чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката е сключване на анекс към договор за поръчителство от 31.03.2015 г. между Еврохолд България АД (поръчител) в полза на Уникредит Булбанк АД за обезпечаване на всички вземания на Банката от дъщерното на Еврохолд България АД дружество Стар Моторс ЕООД. Страни по договора за поръчителство са Стар Моторс ЕООД, (кредитополучател), Авто Юнион Пропъртис ЕООД (солидарен длъжник), Еврохолд България АД (поръчител), Уникредит Булбанк АД (банка кредитор);
- Овластява УС и представляващите Еврохолд България АД да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на УС . Предмет на сделката е сключване на Договор за поръчителство относно задълженията на дъщерното дружество Евролийз Ауто ЕАД, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-2075 от 16.06.2017 г., сключен между Юробанк България АД (банка-кредитор), Евролийз Ауто ЕАД,(кредитополучател). Договорът е за предоставяне на кредитна линия за оборотни средства с размер на главницата до 1 565 000 лв. и краен срок на издължаване 16.12.2019 г.;
- Овластява УС и представляващите Еврохолд България АД да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката е сключване на Договор за поръчителство, в резултат на който за публичното дружество ще възникне задължение в качеството му на поръчител за задълженията на дъщерното дружество Евролийз Ауто ЕАД, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-2076 от 16.06.2017 г., сключен между Юробанк България АД (банка-кредитор) и Евролийз Ауто ЕАД (кредитополучател) относно предоставен кредит за оборотни средства с размер на главницата до 978 000 лв. и краен срок на издължаване: 16.06.2023 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2017 год. от Централна Кооперативна Банка АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C) с ISIN код BG2100023121.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.09.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                            104959.50      20          30.95      26.79
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                12002.95      18          18.65      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                       21361.15      20          22.80      51.56
4ID  Индустриален Холдинг България АД-София                  42248.55      20          15.15      20.84
3JR  Софарма АД-София                                        62515.95      20          92.30      15.26
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             29012.70      20          20.15      47.27
6C4  Химимпорт АД-София                                      29010.55      20          39.50      23.75
19-09-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX);
- ISIN код на емисията: BG11LUSTAT13;
- Размер на емисията преди увеличението: 8 779 076 лв.;
- Размер на увеличението: 4 389 538 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 13 168 614 лв.;
- Брой акции след увеличението: 13 168 614;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
На 18.09.2017 г. в  Регала Инвест АД e получено уведомление от СИР ЕООД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На 18 август 2017 г. “Софарма” АД придоби 345 акции от капитала на “Унифарм” АД в резултат на подадени искания от акционери техните акции да бъдат изкупени по реда на чл. 157б от ЗППЦК. Акционери на “Унифарм” АД, които не са участвали в търговото предлагане отправено от “Софарма” АД,  имат право да изискат техните акции да бъдат изкупени до 19 септември 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 18 септември 2017 Дружеството изкупи обратно 10 600 собствени акции на обща стойност 44 878.01 лв., при при средна цена  4.23 лева
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 329 317, представляващи 3.95 % от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, считано от 25.09.2017 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за облигации, на следната емисия облигации:
- Емитент: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен;
- Борсов код на емисията: TPZA;
- ISIN код на емисията: BG2100018121;
- Основание за прекратяване: Падеж на емисията на 01.10.2017 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 21.09.2017 г. (четвъртък).
19-09-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов представи коригиран протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 18.09.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
На 18.09.2017 г. в компанията са постъпили уведомления по чл. 19 от Регламент 596/2014 за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Софарма АД и г-жа Росица Донева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
На 14.09.2017 г. Дружеството е получило уведомление от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик.
Съгласно подадените уведомления, общият брой права на глас, които УД Инвест Фонд Мениджмънт АД може да упражнява в ОСА на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ към 13.09.2017 г., възлиза на 20.98%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Радост Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На основание чл. 100ц, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме за извършено на 18.09.2017 г. отложено плащане на лихва и главница  с падеж 22.06.2017, по емисия корпоративни облигации и ISINBG2100015077.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Бисера Лазарова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Анна Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Телекомплект инвест АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 15 септември 2017 Дружеството изкупи обратно 15 695 собствени акции, представляващи 0.011%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 67 954.41 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.33.
Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 г.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 318 717, представляващи 3.95 % от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление за откриването на участък от магистралата Ниш-Димитровград
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Българска фондова борса-София АД (BSO), както следва:
Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 26.09.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България №1, в административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/ при следния дневен ред:
- Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, както следва:
Сделка № 1 - придобиване на 217 664 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100 % от капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, ЕИК 202880940, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
Сделка № 2 - продажба на държавни ценни книжа (ДЦК), притежавани от „Българска фондова борса – София” АД, с цел осигуряване на ликвидни средства за извършване на Сделка №1, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:
Сделка № 1 - придобиване на 217 664 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100% от капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, ЕИК 202880940, при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:
Сделка № 2 - продажба на държавни ценни книжа (ДЦК), притежавани от „Българска фондова борса – София” АД, с цел осигуряване на ликвидни средства за извършване на Сделка №1, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
- Вземане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите Георги Иванов Български. Проект за решение: ОСА освобождава Георги Иванов Български като член на СД;
- Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите до края на текущия мандат. Предложение за решение: ОСА избира Маринела Пиринова Петрова за член на СД до края на текущия мандат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.10.2017 г. от 10.00. ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.09.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.09.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
Българска фондова борса-София АД представи копие от публикация на актуализирана покана за свикване на Извънредно ОСА на 26.09.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, пл. България № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД.
Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, до края на текущия мандат
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.09.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             96151.90      20          31.45      26.52
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                10961.20      18          17.35      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                       19574.55      20          25.40      51.56
3JR  Софарма АД-София                                        58892.25      20          87.25      15.27
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             27969.20      20          19.20      47.27
6C4  Химимпорт АД-София                                      30665.90      20          41.50      23.75
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Радост Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Анна Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление за важни решения, взети на Общо събрание на акционерите на 18.09.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
На проведено на 18.09.2017 г. ОСА на  Свилоза АД-Свищов (3MZ) са взети следните решения:
- Приема Мотивиран доклад относно целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК;
- Одобрява участието на Свилоза АД като учредител-акционер с парична вноска в  новоучредяващо се акционерно дружество, съгласно параметри, подробно описани в Мотивирания доклад, и овластява Съвета на директорите и изпълните членове да сключат сделката;
- Промени в управителните органи: Освобождава Николай Бадев като член на Съвета на директорите и избира Божидар Йочев за нов член на СД с 5-годишен мандат;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Съобщение от БФБ-София

"Българска фондова борса–София" АД обяви победителите в тазгодишното издание на конкурса за Chartered Financial Analyst (CFA) стипендии. Това са Иван Коцев и Иво Коларов.
БФБ-София ще подпомогне двамата кандидати при явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация CFA, като покрие таксите им за регистрация за изпита.
Конкурсът се провежда за четвърта година. От общо 13 кандидата, 7 бяха одобрени за явяване на изпита, който отново се проведе в партньорство с обучителната компания Kaplan Schweser. Избраните стипендианти постигнаха най-висок резултат на изпита.
Конкурсът е част от образователните инициативи, с които БФБ-София подпомага развитието на младите финансови специалисти в България.
Снимки на стипендиантите на тържественото откриване на борсовата сесия можете да свалите от този линк
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Уведомление относно приети промени в условията на облигационен заем - емисия с ISIN BG2100025126.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 Софарма за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Софарма АД, Огнян Донев и Росица Донева. Повече информация за сключените сделки може да получите от приложените уведомления.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Анна Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Бисера Лазарова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8)
На проведено извънредно ОСА от 15.09.2017 г. на  Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) са взети следните решения:
- Избира състав на Одитния комитет;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата