Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 26.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                33820.45      20          23.35      17.14
5BU  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София            13033.65      20          16.05      49.41
3JR  Софарма АД-София                                         9769.60      20          17.80      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                      85949.15      20          62.65      20.91
23-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за рехабилитация на общински път в Република Сърбия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Телекомплект АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Балканкар-Заря АД уведомява за извършено плащане на лихва и главница с падеж 22.10.2017 г., по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД (4BUA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Инвестбанк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100011175, издадени от Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -   20 февруари 2018 година,  „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 15.02%, представляващи 2 253 725 бр. акции.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК - вписано в ТР увеличение на капитала на дъщерно на Холдинга дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомление съгласно чл. 42. ал.1, т.6 от Част ІІІ. от Правилника за дейността на БФБ относно забавяне на изплащане на лихви и главници по купонно плащане с настъпил падеж на 22.02.2018 г. по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, емитирани от Балканкар Заря АД .
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Уведомяваме Ви, че считано от днес, 23.02.2018 г. е в сила Правилникът за дейността на БФБ-София, одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 82- ФБ от 22 януари 2018 г.
В тази връзка са извършени промени в Тарифата за таксите на БФБ-София АД. Същите не касаят промяна на размера на съществуващи такси, както и въвеждането на нови. Те представляват единствено отстраняване на несъответствия, най-вече свързани с актуализиране на препратки, вече към одобрения Правилник на БФБ. Актуалната Тарифа за таксите, която е в сила от днес, 23.02. 2018 г., можете да намерите на сайта на БФБ.
Напомняме Ви, че „айсберг” поръчки все още няма да бъдат налични като тип поръчки за общински и корпоративни облигации, както и за Държавни ценна книжа, до получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за освобождаване на задължението за публично оповестяване на информацията по чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014. Ще бъдете информирани своевременно при възстановяване на „айсберг” поръчките за описаните инструменти.


23-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
Въз основа на информация, оповестена публично на 22.02.2018 г. от мажоритарния акционер „ЧЕЗ” а.с. информираме, че надзорният съвет на „ЧЕЗ”, а.с. е одобрил продажбата на акции от капитала на български дружества от Групата „ЧЕЗ” (включително, но не само ЧЕЗ Електро България” АД) на Инерком България. Предстои сключването на договор за евентуалната продажба, която е под условие, че бъдат получени съответните корпоративни одобрения на страните по нея и съответните регулаторни одобрения. Оповестяването на информация за продажбата се прави от „ЧЕЗ”, а.с. съгласно приложимите към това дружество и към процеса на продажбата изисквания.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
Въз основа на информация, оповестена публично на 22.02.2018 г. от мажоритарния акционер „ЧЕЗ” а.с. информираме, че надзорният съвет на „ЧЕЗ”, а.с. е одобрил продажбата на акции от капитала на български дружества от Групата „ЧЕЗ” (включително, но не само „ЧЕЗ Разпределение България” АД) на Инерком България. Предстои сключването на договор за евентуалната продажба, която е под условие, че бъдат получени съответните корпоративни одобрения на страните по нея и съответните регулаторни одобрения. Оповестяването на информация за продажбата се прави от „ЧЕЗ”, а.с. съгласно приложимите към това дружество и към процеса на продажбата изисквания.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                34498.20      20          24.40      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        10510.05      20          18.35      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                      99044.90      20          64.15      20.91
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTD)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Общинска банка АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100038079, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTD).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012132, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина Холд АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2018 г., както и прогнози за продажбите към 28.02.2018 г. (в хил. лева). Консолидираните продажби за първия месец на 2018 година бележат повишение с 21.49% в сравнение с продажбите през януари 2017 година. Предвижданията за продажбите за първите два месеца на 2018 г.  са да бъдат с 18.88% по-високи спрямо същия период на 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Старком холдинг АД-Етрополе представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100010110.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Старком холдинг АД-Етрополе  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Дъщерното Трейс ПЗП Ниш АД ще поддържа част от пътища на територията на общини в Република Сърбия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA), относно неизвършено лихвено плащане в размер на 132 379 лева, дължимо на 18.02.2018 година.
22-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA), относно извършено лихвено плащане с падеж 04.12.2017 година.
22-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
В БФБ-София АД е постъпило следното уведомление за обратно изкупени собствени акции от Дружеството:
За календарната 2017 г. Топливо АД-София (3TV) е изкупило 1 199 бр. собствени акции при средно претеглена цена за една акция 4.23 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Елана Финансов Холдинг АД-София, (229E), емисия с ISIN код – BG2100016158, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 02.03.2018 год.;
- Купон: 5.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 27.02.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 23.02.2018 год.;
22-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс ПЗП Враня ДОО, дъщерно дружество на Трейс Груп Холд АД ще поддържа пътища на територията на 6 общини в Сърбия през следващите 3 години.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                33931.45      20          24.30      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        10950.00      20          19.35      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     101709.40      20          64.75      20.91
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) за спазване на условията по облигационния заем с ISIN BG2100016158.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна, борсов код 6SBA, ISIN код BG2100009179, от 10.28 ч. до края на търговската сесия на 21.02.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получен отчет по чл. 100ж от ЗППЦК към 31.12.2017 г., в който е посочено, че емитентът не е извършил лихвено плащане с падеж 08.12.2017 г., и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
21-02-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпил Отчет по чл. 100ж от ЗППЦК, в който е указано, че Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ – Варна не извършило  лихвено плащане, по емисия облигации, издадени от Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ – Варна (6SBA), с ISIN код BG2100009179, дължимо към 08.12.2017 г. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 22.02.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (6SBA). При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013122, издадени от Техноимпортекспорт АД-София (1TXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
На основание чл. 100ш, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗППЦК и наредбите по прилагането му уведомяваме, че на 20.02.2018 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, г-н Чавдар Георгиев Златев е вписан като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД. Под същия номер на вписването е направено и заличаване на г-жа Мая Ойфалош като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020119, издадени от Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010102, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100009179, издадени от Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013098, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002091, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград (83NA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от ТБ Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, издадени от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100023113, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2018 - Друга информация

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
В БФБ-София АД е постъпила информация относно резултат от търгово предложение, както следва:
- Дружество, обект на предложението: Соларпро холдинг АД-София;
- Борсов код: 0S8;
- ISIN код на емисията: BG1100003109;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Брой акции в емисията: 46 763 461бр.;
- Предложител: Алфа финанс холдинг АД-София;
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Булброкърс АД;
- Брой на акциите, притежание на предложителя: 44 174 720 бр. (94.464 %);
- Брой на акциите, обект на предложението: 2 588 741 (5.536 %);
- Предлагана цена за една акция: 0,78 лв.;
- Търговото предложение е прието от 32 акционера, за общо 1 448 597 бр. акции.
- След приключване на търговото предложение, търговият предложител Алфа Финанс Холдинг АД притежава общо 45 623 317 броя акции, представляващи 97,56% от капитала на дружеството.
- Съгласно разпоредбата на чл. 157а от ЗППЦК, Алфа Финанс Холдинг АД има правото в срок до 3 май 2018 г. да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери на „Соларпро Холдинг” АД въз основа на отделно предложение за изкупуване, което подлежи на одобрение от Комисията за финансов надзор.
20-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                34414.35      20          24.95      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        11040.05      20          19.45      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     105393.20      20          65.80      20.93
20-02-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
На проведено извънредно ОСА от 20.02.2018 г. на Регала Инвест АД-Варна (RGL) са взети следните решения:
- Освобождава като членове на СД Ивелина Рахнева, Ралица Коренчева и Сава Коев. Избира за нови членове Радослав Коев, Ивайло Кузманов и Надя Динчева;
- Определяне на възнагражденията на избраните членове на СД;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-02-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8)
На проведено извънредно ОСА от 16.02.2018 г. на Формопласт АД-Кърджали (4F8) са взети следните решения:
- Промени в устава на дружеството.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 11/20.02.2018 г. е взето следното решение:
На основание чл. 65, ал. 1, т. 2 от Част IV Правила за търговия към Правилника за дейността на БФБ-София АД, Съветът на директорите временно спира търговията с емисията акции, издадени от Унифарм АД-София (59X), ISIN код BG1100154076, считано от 22.02.2018 г. до приключване на преобразуването.
Търговията ще бъде възстановена в следните случаи:
- При постъпване на уведомление от страна на Емитента, че на Общо събрание на акционерите предложеното преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД не е прието;
- В случай, че на 23.02.2018 г. на извънредното ОСА на Унифарм АД не бъде налице необходимият кворум за гласуване на предложенията по дневния ред, търговията с емисията акции ще бъде възстановена на първия работен ден, следващ постъпването на уведомление за липса на кворум, като ще бъде временно спряна отново, считано от 08.03.2018 г. (деня, следващ последната дата за сключване на сделки с акции, в резултат на които приобретателят ще бъде вписан като акционер на резервната дата на провеждане на ОСА);
- При евентуален отказ на вписването на вливането в Търговския регистър.
20-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно следното:
На 20.02.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД (5V2) в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                34359.50      20          24.85      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        10624.30      20          18.85      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     106756.15      20          66.70      20.93
19-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH)
Поради липса на кворум, свиканото за 19.02.2018 г. извънредно ОСА на Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 07.03.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.02.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Търговска банка Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД (BULA), свиква Общо събрание на облигационерите, което ще се проведе на 08.03.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лайош Кошут 4, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за разсрочване и преструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД (BULA), чрез предоговаряне на част от условията по емисията:
1. Срокът се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж – 06.06.2021 г.
3. За новия срок на облигационния заем фиксирания лихвен купон се определя на 5% на годишна база;
4. Лихвените плащания се дължат за новия удължен срок на емисията като се приема нов погасителен план, както следва:
06.12.2018 г.;
06.06.2019 г.;
06.12.2019 г.;
06.06.2020 г.;
06.12.2020 г.;
06.06.2021 г.;
5. Всички останали условия по облигационната емисия, с изключение на изрично посочените, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.03.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСO на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID)
На проведено извънредно ОСА от 19.02.2018 г. на  Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) са взети следните решения:
- Приема решение, с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG2100003156 (борсов код 4IDF), да превърнат облигациите си в акции и във връзка с условията по емисията конвертируеми облигации, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ, с до 49 999 600  лева чрез издаване на до 49 999 600 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.
Увеличението на капитала да се извърши чрез конвертиране на до 499 996 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, в до 49 999 600 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 1 /един/ лев, при изявено желание за конвертиране от страна на облигационерите;
- Промени в Устава;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
Уведомление относно неизвършено лихвено плащане, дължимо към 18.02.2018 г., по облигационна емисия ISIN код BG2100003131, издадена от ТЕЦ МАРИЦА 3 АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, борсов код TFVA, ISIN код BG2100017131, от 10.46 ч. до края на търговската сесия на 19.02.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 04.12.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
19-02-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца за извършено  лихвено плащане, дължимо към 04.12.2017 г., по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA), с ISIN код BG2100017131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 20.02.2018г. се възстановява начисляването на лихва на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA).
19-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца уведомява, че е извършило  дължимото на 04.12.2017 г. осмо по ред купонно плащане в размер на 90 577.48 лева на 16.02.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
С настоящото уведомяваме, че на 16.02.2018 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество Софком лизинг ЕООД, с ЕИК 205003155.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                34785.55      20          25.25      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        23235.45      20          18.60      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     111514.55      20          67.45      20.93
16-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Дружеството уведомява за промяна в адреса на електронната си страница, както следва:
- www.monbatgroup.com
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Информация за членове на БФБ-София

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ТБ Обединена Българска Банка АД-София:
На 05.02.2018 година в Търговския регистър е вписано вливане на СиБанк ЕАД в Обединена Българска Банка АД-София, както и следните нови обстоятелства по партидата на ОББ АД:
- Промяна в адреса на управление на ОББ АД на: гр. София 1463, бул. Витоша № 89 Б;
- Преобразуване на ОББ АД с форма на преобразуване "вливане". Преобразуващото се дружество СиБанк ЕАД се влива в ОББ АД, което е приемащото дружество.
16-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Дружеството относно приключване на процедура по упражняване на варанти и резултати от нея:
Свинекомплекс Николово АД уведомява за резултатите от приключило процедура по упражняване на варанти, издадени въз основа на Проспект за публично предлагане на варанти, одобрен с решение на КФН № 981-Е от 18.12.201 Зг., както следва:
- Не са подадени заявки за упражняване на варантите чрез записване на акции;
- Капиталът на Дружеството няма да бъде увеличен;
- Подписката се счита за неуспешна.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
На 15.02.2018 г. в Търговския регистър e вписана промяна в представителството на „Дитсманн Енергоремонт холдинг“ АД, както следва:
Франсоа Еван Жаверзак , който е председател на Управителния съвет, е вписан като представляващ дружеството. Дитсманн Енергоремонт холдинг АД ще се представлява заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) относно следното:
В качеството ни на банка-довереник на облигационерите на емисии облигации, емитирани от „Топлофикация Русе” ЕАД, с ISIN код BG2100002141 уведомяваме, че съгласно предоставената от емитента на 15.02.2018 г. информация, дружеството е извършило частично плащане в размер на 45 000 лева на дължимото на 27.02.2017 г. шесто купонно плащане в общ размер на 120 986 лева.
16-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма трейдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Специализирани логистични системи АД-София представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 30-09-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100004105.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, (5ERB), емисия с ISIN код – BG2100002125, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 21.02.2018 год.;
- Купон: 10.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 21.02.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.02.2018 год.;
16-02-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Монбат АД-София (5MBA)
На проведеното на 15.02.2018 г. първо ОС на облигационерите на Монбат АД-София (5MBA), ISIN BG2100023170, са взети следните решения:
- Избира представител на облигационерите;
- Определя възнаграждението на представителя на облигационерите.
Протоколът от ОСО на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MBA)
Уведомление за важни решения, взети на първото общото събрание на облигационерите на Монбат АД, проведено на 15.02.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/0.3 Gov 20210222 (BLKP)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/0.3 Gov 20210222, борсов код BLKP, ISIN код BG2030017110, за търговската сесия на 19.02.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.02.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.