Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 612 773 BGN
Сегмент акции Premium 70 682 BGN
Сегмент акции Standard 337 892 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 91 653 BGN
Сегмент за облигации 8 075 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 1 902 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 102 570 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 9 300 213 BGN
 8 955 746 217 BGN
Сегмент акции Premium 2 047 484 103 BGN
Сегмент акции Standard 6 271 893 896 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 636 368 217 BGN