Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 425 739 BGN
Сегмент акции Premium 109 949 BGN
Сегмент акции Standard 114 295 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 57 050 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 144 365 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 80 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 0 BGN
 8 324 991 951 BGN
Сегмент акции Premium 1 859 052 527 BGN
Сегмент акции Standard 5 872 663 431 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 593 275 994 BGN