Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 575 686 BGN
Сегмент акции Premium 348 668 BGN
Сегмент акции Standard 144 760 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 34 250 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 44 701 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 3 306 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 5 259 242 BGN
 8 627 310 444 BGN
Сегмент акции Premium 1 855 967 037 BGN
Сегмент акции Standard 6 166 843 146 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 604 500 261 BGN