Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 168 961 BGN
Сегмент акции Premium 80 251 BGN
Сегмент акции Standard 44 103 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 39 688 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 3 807 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 1 075 BGN
Сегмент за права 37 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 100 100 BGN
 9 389 843 072 BGN
Сегмент акции Premium 2 254 361 680 BGN
Сегмент акции Standard 6 467 050 215 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 668 431 178 BGN