Емитенти и членство в БФБ-София

Емитенти и членство

Емитенти

Привличането на нови емитенти за търговия на Борсата e сред основните приоритети на БФБ-София, като предлагането на качествени емисии финансови инструменти е ключ към решаването на проблема с ниската ликвидност на българския капиталовия пазар.

БФБ-София организира различни пазари в зависимост от качествени и количествени критерии към емитентите и техните емисии. Някои от пазарите са разделени на различни сегменти в зависимост от вида на ценните книжа, както и специфични изисквания към емитентите по отношение на акционерната им структура, финансови показатели, ликвидност и разкриване на информация. Пазарите, организирани от Борсата, са Основен пазар BSE и Алтернативен пазар BaSE.
 

Членство

Членове на Българска фондова борса-София могат да бъдат инвестиционни посредници, получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности и банки, които по занятие предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности, получили лиценз за извършване на такива услуги и дейности от Българската народна банка.

Членовете на БФБ-София са напълно равнопоставени и имат еднакви права и задължения.

Чрез търговската платформа XETRA членовете на БФБ-София получават възможност да търгуват на една от най-модерните в света платформи, притежаваща богата гама от функции, многообразие от видове поръчки и възможности за прилагането на разнообразни инвестиционни стратегии.