Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX


Профил
Наименование SOFIX
ISIN BG92SOFI4086
Код Ройтерс .SOFIX
Код Блумбърг SOFIX
Начална дата 20.10.2000
Базисна стойност 100
Валута български лев
Брой емисии 15
Промяна в базата 2 пъти годишно
Промяна във фрий-флоут 4 пъти годишно
Изчисление 10:10 - 17:15
Формула SOFIX
Максимално тегло на икономическа група 20%
Максимално тегло на една емисия 15%
Корекции при корпоративни събития да

  Правила за изчисляване на индекси на БФБ-София АД

Общи изисквания при избор на емисии
1 Емисии, които са допуснати до търговия на регулиран пазар;
2 Емисии на дружества, които не са обявени в ликвидация или несъстоятелност и не изпълняват оздравителна програма;
3 Емисии, които не са временно спрени от търговия;
4 Емисии, за които не е налице правна несигурност, поради която размерът на емисията не може да бъде точно и безспорно определен;

Допълнителни изисквания при избор на емисии
Допускане до търговия на основен пазар BSE да
Търговия на регулиран пазар 3 месеца
Брой акционери 750
Пазарна капитализация (ПК) на фрий-флоут (ФФ) ПК на ФФ>=10 млн. лв
Наличен спред между цените „купува“ и „продава“ при тест от 10 000лв най-малко 68.27% от всички наблюдения през последните 6 месеца

Крайна селекция на емисии
Ранкиране по следните критерии:
Медиана на седмичен оборот през последните 6 месеца Първите 15 емисии по общ ранкинг във възходящ ред по четирите критерия, които имат равно тегло
Брой сделки през последните 6 месеца
Фрий-флоут пазарна капитализация
Средноаритметична стойност на спреда между цените „купува“ и „продава“