Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 19.03.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.3508 0.8462 134 797 899 4.2000 168 056 085
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.9000 53 382 800
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115 1.0000 197 525 600 1.5150 93 216 775
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374 1.0000 77 400 643 0.9800 33 177 940
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.9000 33 254 351
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5851 1.0000 18 736 099 1.8800 20 609 484
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 4.2800 70 620 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 8.7500 60 333 000
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.4000 91 048 860
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.3928 1.0000 5 235 900 36.2000 74 451 147
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5852 1.0000 85 110 091 2.2000 109 574 136
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 59.0000 77 121 805
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.4100 156 168 845
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 0.9940 35 851 046
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.7000 27 331 722

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.06.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 18.06.2018 год .