Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 18.12.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.3187 0.8728 134 797 899 4.2700 160 106 804
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 53.0000 33 341 391
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.9850 55 770 978
4EH Еврохолд България АД-София 0.3032 1.0000 197 525 600 1.4100 84 444 564
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374 1.0000 77 400 643 1.0300 34 870 692
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 2.2600 39 555 175
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6612 1.0000 18 736 099 2.1000 26 015 448
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 6.0000 99 000 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 10.7000 73 778 640
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 8.2000 72 409 122
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 8.0000 98 431 200
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5818 1.0000 85 110 091 2.2200 109 927 853
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 62.0000 81 043 253
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.3200 150 336 813
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 1.0300 37 149 474

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 02.03.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 19.03.2018 год .