Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 25.09.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.6876 1.0000 36 629 925 1.1500 28 964 747
3JR Софарма АД-София 0.4148 0.7211 134 797 899 3.8900 156 850 185
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.6900 47 482 596
4EH Еврохолд България АД-София 0.3384 1.0000 197 525 600 1.6200 108 285 114
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.9000 33 254 351
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 3.7300 61 545 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 7.2500 49 990 200
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 445 200 7.7500 69 118 838
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 6.6500 81 820 935
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4322 1.0000 5 235 900 37.0000 83 729 371
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5877 1.0000 85 110 091 2.0200 101 038 785
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 48.0000 62 743 164
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.0300 131 544 712
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6070 1.0000 59 360 518 0.8400 30 266 741
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 3.2800 19 074 053

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 03.12.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 27.12.2018 год .