Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGTR30


Профил
Наименование BGTR30
ISIN BG92TR302087
Начална дата 03.09.2007
Базисна стойност 1000
Валута български лев
Брой емисии 30
Промяна в базата 2 пъти годишно
Промяна във фрий-флоут не
Промяна в теглови фактори 4 пъти годишно
Изчисление 10:10 - 17:15
Формула BGTR30
Максимално тегло на икономическа група 2 компании
Максимално тегло на една емисия -
Корекции при корпоративни събития да

  Правила за изчисляване на индекси на БФБ-София АД

Общи изисквания при избор на емисии
1 Емисии, които са допуснати до търговия на регулиран пазар;
2 Емисии на дружества, които не са обявени в ликвидация или несъстоятелност и не изпълняват оздравителна програма;
3 Емисии, които не са временно спрени от търговия;

Допълнителни изисквания при избор на емисии
Допускане до търговия на основен пазар BSE да
Търговия на регулиран пазар 3 месеца
Пазарна капитализация 10 млн. лв
Фрий-флоут 10%
Брой акции в емисията 250 000

Крайна селекция на емисии
Пазарна капитализация първите 30 емисии по четирите критерия, които отговарят на общите и допълнителни изисквания
Брой сделки през последните 6 месеца
Оборот за последните 6 месеца
Фрий-флоут