Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGTR30

Емисии в BGTR30 и техните коефициенти, считано от 18.06.2018 год.:

Борсов код Емисия Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 15.6198 36 629 925 1.1200 41 025 516
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 4.7372 68 979 758 3.6800 253 845 509
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.0705 1 928 000 234.0000 451 152 000
3JR Софарма АД-София 4.0795 134 797 899 4.0700 548 627 449
3NB Неохим АД-Димитровград 0.3819 2 654 358 42.2000 112 013 908
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 10.3202 113 154 291 1.7550 198 585 781
4EH Еврохолд България АД-София 12.3402 197 525 600 1.5200 300 238 912
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 6.2819 15 551 960 2.6800 41 679 253
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 18.2505 107 400 643 0.9500 102 030 611
4KX Корадо-България АД-Стражица 2.3117 13 168 614 7.2500 95 472 452
58E Химснаб България АД-София 0.4032 2 494 631 43.0000 107 269 133
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 9.4743 20 150 000 1.9100 38 486 500
5CP ТБ Тексим Банк АД-София 6.4215 27 995 036 2.7000 75 586 597
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 10.9734 18 736 099 1.7900 33 537 617
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 4.7501 110 000 000 3.5000 385 000 000
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 1.1715 6 925 156 14.8000 102 492 309
5MB Монбат АД-София 2.0764 39 000 000 8.2500 321 750 000
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 2.3430 39 055 200 7.5000 292 914 000
5SR Стара планина Холд АД-София 2.3751 21 000 000 7.1000 149 100 000
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4870 5 235 900 36.0000 188 492 400
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 7.9169 85 110 091 2.1100 179 582 292
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3042 4 273 126 54.0000 230 748 804
6C4 Химимпорт АД-София 7.6717 239 646 267 2.1700 520 032 399
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 2.6674 20 103 965 6.4500 129 670 574
6S7 Синергон Холдинг АД-София 15.0765 18 358 849 1.1400 20 929 088
BSO Българска фондова борса АД-София 3.0418 6 582 860 6.3500 41 801 161
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 9.9074 68 571 234 1.7000 116 571 098
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 17.9482 59 360 518 0.8900 52 830 861
SO5 Софарма трейдинг АД-София 2.3272 32 905 009 7.3500 241 851 816
T57 Трейс груп холд АД-София 4.8161 24 200 000 3.9000 94 380 000

Запази в Excel