Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGTR30

Емисии в BGTR30 и техните коефициенти, считано от 19.03.2018 год.:

Борсов код Емисия Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 15.0352 18 902 402 1.1200 21 170 690
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 5.0117 68 979 758 3.6400 251 086 319
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.0706 1 928 000 260.0000 501 280 000
3JR Софарма АД-София 4.3160 134 797 899 4.2000 566 151 176
3NB Неохим АД-Димитровград 0.4023 2 654 358 46.6000 123 693 083
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 9.7310 113 154 291 1.9000 214 993 153
4EH Еврохолд България АД-София 12.4782 197 525 600 1.5150 299 251 284
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 5.8047 15 551 960 3.0000 46 655 880
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 18.3430 77 400 643 0.9800 75 852 630
4KX Корадо-България АД-Стражица 2.3822 13 168 614 7.6500 100 739 897
58E Химснаб България АД-София 0.4266 2 494 631 40.4000 100 783 092
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 9.4067 20 150 000 1.9000 38 285 000
5CP ТБ Тексим Банк АД-София 7.0550 27 995 036 2.7400 76 706 399
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 9.7569 18 736 099 1.8800 35 223 866
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 3.6686 110 000 000 4.2800 470 800 000
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 1.2478 6 925 156 14.8000 102 492 309
5MB Монбат АД-София 1.9618 39 000 000 8.7500 341 250 000
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 2.5127 39 055 200 7.7000 300 725 040
5SR Стара планина Холд АД-София 2.3073 21 000 000 7.4000 155 400 000
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4586 5 235 900 36.2000 189 539 580
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 8.1524 85 110 091 2.2000 187 242 200
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.2959 4 273 126 59.0000 252 114 434
6C4 Химимпорт АД-София 7.7397 239 646 267 2.4100 577 547 503
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 2.8220 20 103 965 6.6500 133 691 367
6S7 Синергон Холдинг АД-София 15.0352 18 358 849 1.2500 22 948 561
BSO Българска фондова борса-София АД 3.2181 6 582 860 5.7000 37 522 302
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 10.4817 68 571 234 1.7500 119 999 660
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 18.3430 59 360 518 0.9940 59 004 355
SO5 Софарма трейдинг АД-София 2.2786 32 905 009 8.0000 263 240 072
T57 Трейс груп холд АД-София 3.9028 24 200 000 4.7000 113 740 000

Запази в Excel