Хипотези за публично дружество

Хипотези за публично дружество

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Това е класическият начин за дефилиране на едно дружество на борсата. Чрез него дружествата си осигуряват не само предимствата на публичността, но също така набират и допълнително външно финансиране.

При първичното публично предлагане дружествата, едновременно с придобиването на публичен статут, извършват увеличение на капитала си, като предлагат новоиздадените акции на външни инвеститори. Добре планираното първично публично предлагане може да осигури необходимото допълнително финансиране с по-малкото разводняване на собствеността (поради възможността, емисионната стойност, по която се предлагат новите акции, да е значително по-висока от номиналната), което е от съществено значение за старите акционери.


ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР
("вторично" публично предлагане)

При допускането до търговия на регулиран пазар (или още  вторично публично предлагане), дружеството не генерира допълнителен капитал.

 
 
 

При него се извършва единствено регистрация на вече издадените акции на дружествата на борсата, където те могат да бъдат търгувани.

При този начин на публично предлагане старите акционери получават възможност да търгуват притежаваните от тях акции на регулиран пазар и, при необходимост от средства или при желание да се освободят от акциите си, да ги продадат на пазарна цена и евентуално да реализират капиталова печалба. Самите дружества от този момент нататък заживяват като публични и могат да се възползват от предимствата, които публичният статут им осигурява.

За да се осигури ликвидност на акциите на дружествата и за да се създаде интерес у инвеститорите, старите акционери обикновено първоначално предлагат между 15 и 25% от акциите си на пазара и по този начин осигуряват по-нататъшната търговия с акциите.

Основният недостатък на вторичното публично предлагане е, че чрез него дружествата не получават допълнително финансиране.


ВЛИВАНЕ ИЛИ СЛИВАНЕ С ДРУЖЕСТВО, КОЕТО ВЕЧЕ Е ПУБЛИЧНО

 

Допълнителна възможност за придобиване на публичен статут е вливането или сливането с дружество, което вече е публично.


НАЛИЧИЕ НА НАД 10 000 АКЦИОНЕРА

 

Законово задължение за придобиване на публичен статут има и всяко акционерно дружество с над 10 000 акционера към последния ден на две последователни календарни години.

 


Назад
Напред