Корпоративен календар на БФБ-София

Корпоративен календар на БФБ-София АД за 2018 г.

Дата на оповестяване Дейност / Документ Медия
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
понеделник, 29 януари 2018 г. Междинен отчет за четвъртото тримесечие
вторник, 30 януари 2018 г. Среща с инвеститорите  
вторник, 27 февруари 2018 г. Консолидиран междинен отчет за четвъртото тримесечие  
петък, 30 март 2018 г. Одитиран годишен финансов отчет  
четвъртък, 19 април 2018 г. 22-ра Европейска конференция по корпоративно управление  
петък, 27 април 2018 г. Консолидиран годишен финансов отчет  
понеделник, 30 април 2018 г. Междинен отчет за първото тримесечие  
сряда, 02 май 2018 г. Среща с инвеститорите  
понеделник, 28 май 2018 г. Консолидиран междинен отчет за първото тримесечие  
вторник, 15 май 2018 г. Обявяване на покана за Общо събрание на акционерите (ОСА) в Търговския регистър. Запознаване на КФН и обществеността с поканата и материалите (предварителна дата).  
петък, 15 юни 2018 г. Провеждане на ОСА (предварителна дата)  
петък, 15 юни 2018 г. Уведомление относно вида и размера на дивидента (ако е взето такова решение)  
понеделник, 18 юни 2018 г. Представяне на протокол от ОСА и Уведомление за упражняване на гласове в ОСА чрез представители (предварителна дата)  
петък, 27 юли 2018 г. Междинен отчет за второто тримесечие  
понеделник, 30 юли 2018 г. Среща с инвеститорите  
понеделник, 27 август 2018 г. Консолидиран междинен отчет за второто тримесечие  
понеделник, 29 октомври 2018 г. Междинен отчет за третото тримесечие  
вторник, 30 октомври 2018 г. Среща с инвеститорите  
вторник, 27 ноември 2018 г. Консолидиран междинен отчет за третото тримесечие