Корпоративен календар на БФБ-София

Корпоративен календар на БФБ-София АД за 2017 г.

Дата на оповестяване Дейност / Документ / Събитие Медия
МИНАЛИ СЪБИТИЯ
петък, 27 януари 2017 г. Междинен отчет за четвъртото тримесечие X3News
понеделник, 30 януари 2017 г. Среща с инвеститорите  
сряда, 22 февруари 2017 г. Одитиран годишен финансов отчет X3News
понеделник, 27 февруари 2017 г. Консолидиран междинен отчет за четвъртото тримесечие X3News
четвъртък, 2 март 2017 г. Консолидиран годишен финансов отчет X3News
четвъртък, 2 март 2017 г. Обявяване на покана за ОСА в Търговския регистър.
Изпращане на поканата и материалите в КФН.
Публикуване на поканата и материалите на интернет страницата на Борсата.
X3News
петък, 7 април 2017 г. Провеждане на ОСА  
понеделник, 10 април 2017 г. Представяне на протокол от ОСА и Уведомление за упражняване на гласове в ОСА чрез представители X3News
петък, 28 април 2017 г. Междинен отчет за първото тримесечие X3News
вторник, 02 май 2017 г. Среща с инвеститорите  
понеделник, 29 май 2017 г. Консолидиран междинен отчет за първото тримесечие X3News
петък, 28 юли 2017 г. Междинен отчет за второто тримесечие X3News
понеделник, 31 юли 2017 г. Среща с инвеститорите  
четвъртък, 24 август 2017 г. Обявяване на покана за извънредно ОСА в Търговския регистър.
Изпращане на поканата и материалите в КФН.
Публикуване на поканата и материалите на интернет страницата на Борсата.
X3News
понеделник, 28 август 2017 г. Консолидиран междинен отчет за второто тримесечие X3News
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
вторник, 26 септември 2017 г. Извънредно общо събрание на акционерите  
петък, 29 септември 2017 г. Представяне на протокол от ОСА и Уведомление за упражняване на гласове в ОСА чрез представители  
петък, 27 октомври 2017 г. Междинен отчет за третото тримесечие  
понеделник, 30 октомври 2017 г. Среща с инвеститорите  
понеделник, 27 ноември 2017 г. Консолидиран междинен отчет за третото тримесечие