Историческо развитие на българския капиталов пазар

Историческо развитие

Българският капиталов пазар се заражда в началото на XX век. Първият Закон за Фондовата борса е приет през 1907г. и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борса в страната. На 15 април 1914г. с царски указ №7 се разрешава учредяването на първата истинска фондова борса в България - Софийска фондова борса. Според указа Софийска фондова борса е "тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за покупка и продажба на публични и частни ценни книжа".

Софийска фондова борса започва реална дейност през януари 1918г, като първоначално на нея се търгуват акциите на 21 дружества. През 1922г. е приет Правилника на борсата, в който се регламентират нейното управление и устройство, изискванията за членство, както и редът и начинът на провеждане на борсовите сесии.

Работата на Софийска фондова борса е прекъсната за около 3 години в периода ноември 1925г. - септември 1928г. По време на Световната икономическа криза от 1929-33г. борсата работи символично поради фалита на много компании и липсата на достатъчно сделки.

След края на кризата борсовата търговия се активизира, търгуваните обеми се увеличават, а на фондовата борса са листирани около 30 дружества.

През 1947г. Софийска фондова борса прекратява със закон своята дейност.

 

По-важни дати от историческото развитие на БФБ-София след 1989г.

Ноември 2012

Успешна приватизация чрез БФБ-София на държавния дял от 33% в електроразпределителните дружества ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Разпределение България АД.

Октомври 2012

Успешна приватизация чрез БФБ-София на държавния дял от 33% в електроразпределителните дружества Енерго-Про Продажби АД и Енерго-Про мрежи АД.

Март 2012

Министерство на финансите в качеството си на принципал на държавния дял в "Българска Фондова Борса-София" АД и "Централен Депозитар" АД възлага на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подготовката и организацията на приватизацията на двете компании.

БФБ-София въвежда нова пазарна сегментация и емисиите финансови инструменти са разпределени между основния пазар BSE (www.bse-sofia.bg) и алтернативния пазар BaSE (www.basemarket.bg).

Декември 2011

Българска фондова борса и Българската агенция за инвестиции организират серия от събития във Виена, Цюрих, Лондон и Франкфурт с цел представяне на възможностите за инвестиции в България.

Успешна приватизация чрез БФБ-София на държавния дял от 33% в електроразпределителните дружества ЕВН България електроснабдяване АД и ЕВН България електроразпределение АД.

Ноември 2011

Българската и Румънската фондови борси подписват меморандум за сътрудничество. Партньрството дава възможност на инвеститорите да имат достъп до навременна информация за публичните компании и търгуваните финансови инструменти в двете страни. В същото време, подобрената комуникация между депозитарите на двете страни ще даде възможност за двойно листване на компании в бъдеще.

Юли 2011

Времетраенето на търговските сесии се удържава до 17.30 часа с цел синхронизиране с европейските пазари и привличане на повече инвеститори и клиенти.

Януари 2011

Акциите на "БФБ-София" АД (борсов код: BSO) са допуснати до търговия на регулиран пазар.

Декември 2010

"БФБ-София" АД стартира резервен център (Disaster Recovery Centre).

Септември 2010

На 27 септември БФБ-София и Македонската фондова борса (МФБ) подписват споразумение за обмен на борсова информация. По силата на това споразумение двете борсови институции ще предоставят в края на борсовите си сесии данни за дневната търговия, които ще са достъпни за всички пазарни участници чрез интернет-сайтовете на двете борси - www.bse-sofia.bg и www.mse.com.mk.

На 13 септември се провежда извънредно Общо събрание на акционерите на "БФБ-София" АД, на което е взето решение за увеличаване на капитала на борсата от 5 867 860 лв на 6 582 860 лв. Емисионната стойност на всяка акция от увеличението на капитала е 1 лев, като всички акции от увеличението на капитала на БФБ-София се записват срещу парична вноска от акционера на дружеството - Министерство на финансите на Р България. Взето е и решение борсата да придобие статут на публично дружество. В тази връзка Общото събрание прима нов устав на дружеството и възлага на Съвета на директорите на БФБ-София да извърши всички правни и фактически действия за регистриране на съществуващата емисия акция за търговия на регулиран пазар.

Юли 2010

Приети са нови правила за изчисляване на индексите на БФБ-София, заменящи досега действащите. Новите правила са резултат от желанието на Борсата и инвестиционната общност за свеждане до минимум на елемента на субективизъм при включването на емисии в индексите, както и на стремежа към постигането на хармонична база от компании, осигуряващи възможности за активна търговия съобразно текущата пазарна ситуация.

Ноември 2009

На "БФБ-София" АД официално са връчени сертификатите по придобиване на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005. Стандартът ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за управление на качеството в дадена компания. Стандартът ISO/IEC 27001:2005 изисква внедряването на Система за управление на информационната сигурност, която да гарантира конфиденциалността и интегритета на информационните активи на компанията, да управлява надеждния достъп до тях и да оптимизира използваните ресурси по съхраняването им.

Ноември 2008

Дойче Бьорзе организира съвместно с БФБ-София "Ден на България" в рамките на Форума на германския капиталов пазар, проведен във Франкфурт на 10 и 11 ноември. Това е първото по рода си "роуд-шоу" на българския бизнес в чужбина, като по време на форума презентации изнасят представители на водещи български публични дружества.

Септември 2008

БФБ-София организира международната конференция "Перспективите пред капиталовите пазари в Югоизточна Европа" на 16 септември в София. Като лектори участват представители на основните институции на капиталовия пазар в България, експерти от Европейската комисия и Федерацията на европейските фондови борси, както и ръководители на борсите в Югоизточна Европа. Сред основните теми на конференцията са предизвикателствата пред борсите от региона в условията на глобализиращите се капиталови пазари, възможностите за привличане на повече инвеститори и ползите от консолидацията на пазарите в Югоизточна Европа.

Юли 2008

На 15 юли БФБ-София и Българската агенция за инвестиции подписват Меморандум за сътрудничество. Чрез Меморандума двете институции се ангажират да спомагат с общи усилия за подобряването на инвестиционния климат в страната и за популяризирането на българския бизнес в чужбина. Двете страни се споразумяват също така да организират общи инициативи с цел разясняване и популяризиране на инвестиционните възможности в страната, както и на предимствата на публичния статут на компаниите.

Юни 2008

На 16 Юни успешно е въведена в експлоатация електронната система за търговия на Дойче Бьорзе - Xetra®. Във връзка с имплементирането на новата търговска система е приет и нов Правилник за дейността на БФБ-София.

На 16 Юни Борсата представя официално и своята нова корпоративна визия и идентичност. За ново лого на БФБ-София е избран бик, който заменя старото лого - шестоъгълник. Новата корпоративна визия включва и обновена интернет страница на Борсата, която е представена с пускането на новата система Xetra®.

Електронната система за подаване на поръчки COBOS също е интегрирана за работа с новата търговска система Xetra®. Цялата налична информация за COBOS, входът в системата, както и актуализираното ръководство за работа със системата се отделят в нова интернет страница http://cobos.info, като тя е съобразена с новата корпоративна визия на Борсата.

Април 2008

"БФБ-София" АД стартира X3Analyses, приложение за финансов анализ, разработено и поддържано от Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД - дъщерно дружество на БФБ-София АД. Чрез X3Analyses професионалните и непрофесионалните инвеститори имат възможност да анализират компании, чиито ценни книжа се търгуват на БФБ-София.

Януари 2008

"БФБ-София" АД стартира нов информационен продукт, X3 News, чрез дъщерното си дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД. X3 News е специализирана медия, чрез която публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа могат да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.

Октомври 2007

На 30 октомври 2007г. "Българска фондова борса-София" АД и "Дойче Бьорзе" АГ подписват Рамково споразумение за внедряване на електронната система за търговия на Дойче Бьорзе - Xetra®. Споразумението предвижда Дойче Бьорзе да организира търговията и да поеме технологичния контрол върху осъществяването й, като споразумението е за срок от 5 години.

Септември 2007

"БФБ-София" АД стартира изчислението на два нови борсови индекса - такъв с равно тегло на компаниите, включени в него (BGTR30) и секторен индекс, отразяващ измененията на цените на дружествата със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижижми имоти (BGREIT).

Юни 2007

БФБ-София e приeта за пълноправен член на Федерацията на европейските фондови борси (FESE), в която членуват само признатите от Европейската комисия регулирани пазари в ЕС.

Януари 2007

"БФБ-София" АД официално стартира интегрираната система за разкриване на информация - ЕКСТРИ, разработена съвместно от "БФБ-София" АД, Комисията за финансов надзор и "Централен Депозитар" АД. ЕКСТРИ е система за предаване, получаване и разпространяване по електронен път на разкриваната информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Същият месец БФБ-София започва котиране и търговия на облигациите, търгувани на борсата, по "чиста цена".

Октомври 2006

"БФБ-София" АД започва изчислението на финансови показатели (коефициенти) на дружествата, търгувани на борсата. През същия месец Съветът на Директорите на БФБ-София приема Кодекс на корпоративното упралвение на публичните дружества, регистрирани за търговия на борсата.

Март 2006

"БФБ-София" АД подписва Меморандум за сътрудничество с Виенската фондова борса.

Юни 2005

"БФБ-София" АД въвежда нов продукт, наречен БФБ-графичен оператор, който дава възможност за следене и анализиране на борсовата търговия в реално време.

Февруари 2005

"БФБ-София" АД започва да изчислява индекса BG40, който включва емисиите акции на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните шест месеца. Базисната му стойност е 100.

Януари 2005

На "БФБ-София" АД се осъществява публичното предлагане на остатъчния пакет от 34.78% от капитала на Българска телекомуникационна компания (БТК) АД, с което БТК се превръща в най-голямата публична компания в страната.

Юли 2004

На "БФБ-София" АД се реализира първото в България първично публично предлагане на акции (IPO) от Интернет компанията "Инвестор.БГ" АД.

Октомври 2003

"БФБ-София" АД става член-кореспондент на Федерацията на европейските фондови борси (FESE); "БФБ-София" АД подписва Меморандум за сътрудничество с Македонската фондова борса.

Март 2003

ДКЦК е заменена от нов регулативен орган - Комисията за финансов надзор, който има за цел да регулира и контролира дейността на няколко финансови (небанкови) сектора. Новосъздадената комисия отговаря за защита на интересите на инвеститорите, регулира емитирането на ценни книжа и търговията с тях, както и дейността на инвестиционните дружества - включително пенсионни фондове и застрахователни компании.

Февруари 2003

"БФБ-София" АД стартира система за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на борсата, наречена COBOS (Client order book online system).

Май 2002

"БФБ-София" АД подписва Меморандум за сътрудничество с Руската фондова борса РТС.

Декември 2001

"БФБ-София" АД получава лиценз от ДКЦК да организира Неофициален пазар на ценни книжа, който замества Свободния пазар. Целта на Неофициален пазар е да постави ясни условия и критерии за търговия и регулиране на всички дружества, търгувани на борсата.

Октомври 2001

На "БФБ-София" АД е регистрирана за търговия първата емисия ипотечни облигации - на "Българо-американска кредитна банка" АД.

Април 2001

"БФБ-София" АД подписва Меморандум за сътрудничество с Атинската фондова борса.

Октомври 2000

"БФБ-София" АД въвежда нова система за търговия (RTS Plaza), която е напълно автоматизирана, а първата й версия е разработена на база системата за търговия на NASDAQ. На 20 октомври 2000г. Борсата започва да изчислява борсовия индекс SOFIX. Той представлява съотношение на сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него към текущия ден и сумата от капитализацията им към предходния ден. Базисната стойност на SOFIX е 100.

Септември 2000

"БФБ-София" АД приема нов Правилник за дейността на Борсата, който има за цел да отговори на новите пазарни реалности и е в съответствие с изискванията на ЗППЦК.

Декември 1999

Приет е Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който отменя действащия до момента Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Новият закон създава условия за ефективна защита на инвеститорите, стабилност на пазара, спазване принципите на равнопоставеност на участниците, както и прозрачност и необратимост на сделките.

През годината на Официален пазар са регистрирани за търговия акциите на още 14 компании.

Август 1999

"БФБ-София" АД стартира нов пазарен сегмент - "Облигационен" към Официален пазар, на който е регистрирана първата публична емисия от корпоративни облигации - на ИТ-компанията "ПроСофт"АД.

Януари 1998

Поставя се началото на приватизационния процес чрез публично предлагане на акции на фондовата борса с продажбата на 60% от капитала на бургаския производител на кабели "Елкабел" АД. Същият месец "Елкабел" АД става първото дружество, регистрирано за търговия на Официален пазар.

Октомври 1997

"Българска фондова борса - София" АД получава лиценз от КЦКФБ за извършване на дейност като фондова борса. Търговията с ценни книжа се възобновява на 21 октомври 1997г, като първата борсова сесия е открита тържествено от министър-председателя на Република България. На Свободен пазар се търгуват акциите на над 1000 дружества, включени в първата вълна на масовата приватизация. Със стартирането на борсовата търговия борсата започва издаването на ежедневен Официален бюлетин.

Август 1997

Приет е първият Правилник за работата на Борсата.

Юли 1997

"Българска фондова борса" АД променя наименованието си на "Българска фондова борса - София" АД.

Октомври 1996

КЦКФБ въвежда изискването всички листирани компании на борсата да имат одобрен проспект. Тъй като нито едно от дружествата, търгувани на борсата, не отговаря на изискването, "Българска фондова борса" АД преустановява търговията с ценни книжа.

Август 1996

Учреден е "Централен Депозитар" АД, единствената организация в България, осъществяваща сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа.

Декември 1995

Обособява се Българска фондова борса (БФБ) като сред учредителите са Първа българска фондова борса, Пловдивска фондова борса, Черноморска фондова борса, Стокова борса "Дунав" и Фондова борса "Север".

Юли 1995

Приет е Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, като с влизането му в сила започва изграждането на регулирания български капиталов пазар. В съответствие с изискванията на новоприетия закон, се създава Комисия по ценните книжа и фондовите борси (КЦКФБ).

Май 1995

Първа българска фондова борса става един от учредителите на Федерацията на Евро-Азиатските борси (FEAS).

1992-1994

В България се създават около 20 регионални фондови борси. Капиталовият пазар е нерегулиран и функционира без ясни правила.

Октомври 1991

Първа българска фондова борса (ПБФБ) е учредена като акционерно дружество.

Юли 1991

Българският капиталов пазар възобновява своето съществуване с приемането на Търговския Закон.