Проспект на Българска фондова борса - София АД

Проспект на Българска фондова борса - София АД

На свое заседание на 15.12.2010 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на Българска фондова борса - София АД. Размерът на емисията е 6 582 860 лв., разпределени в 6 582 860 броя обикновени, безналични, поименна акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Комисията за финансов назор вписа "Българска фондова борса - София" АД като публично дружество в регистъра си.

В настоящата секция можете да намерите одобреният от Комисията за финансов надзор проспект на "Българска фондова борса - София" АД.

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме