Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 63 761 BGN
Сегмент акции Premium 39 330 BGN
Сегмент акции Standard 9 644 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 11 300 BGN
Сегмент за облигации 1 980 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 1 507 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 8 832 013 663 BGN
Сегмент акции Premium 2 192 304 764 BGN
Сегмент акции Standard 5 947 080 596 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 692 628 302 BGN