Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 883 467 BGN
Сегмент акции Premium 133 112 BGN
Сегмент акции Standard 908 700 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 729 942 BGN
Сегмент за облигации 39 071 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 72 272 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 370 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 440 167 400 BGN
Сегмент акции Premium 2 411 969 680 BGN
Сегмент акции Standard 6 332 049 788 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 696 147 932 BGN